För avgifter och utrymmeshyror redogörs på samfällighetens sidor. Bekanta dig med dem genom att klicka här

BEGRAVNINGSBIDRAG

Medlemmar i samfällighetens församlingar beviljas på ansökan begravningsbidrag. Bidraget beviljas i samband med församlingsmedlems dödsfall, gäller för ny gravplats eller förlängning av gravrätt och uppgår till 80% av gravplatsens pris.