Från årsskiftet 2014 - 2015 – samtidigt som de åtta tidigare församlingarna i Raseborg förenas i tre - togs nya kännetecken i bruk för de nya församlingarna och samfälligheten.

Planeringen av nya märken/sigill och webbplatser tog fart redan under våren 2014 då den av organisationskommissionen i Ekenäsnejdens svenska församling utsedda arbetsgruppen för information och kommunikation initierade ett samarbete med de övriga församlingarna. Tillsammans med representanter för Karis-Pojo svenska församling, Raaseporin suomalainen seurakunta och Raseborgs kyrkliga samfällighet satte man sig ner för att diskutera behov och synergieffekter. Det fanns en önskan att skapa en gemensam grafisk profil med en tydlig röd tråd som gick igen i alla församlingars och samfällighetens märke och sigill, kompletterat med särskilda och individuella kännetecken för varje enskild församling.

Arbetet inleddes på allvar efter sommaren. På basen av arbetsprover sållades två byråer ut, som tog fram de första förslagen. Lars Hedman (DesignTrio) fick i uppgift att utifrån allmänna heraldiska principer ta fram ett märke för officiell användning där grundidén kunde användas även i ett officiellt sigill. Linnea Ekstrands (LinnArt) uppdrag bestod i att skapa en vardagligare profil som skulle vara användbar närmast i korttidsprodukter såsom broschyrer, affischer, brev och kort.

Processen framskred under återkommande diskussioner och på hösten kunde organisationskommissionerna i samtliga församlingar och gemensamma kyrkorådet ta ställning till och godkänna förslagen med gemensam röd tråd för alla församlingar kombinerat med något församlingsspecifikt. För det församlingsegna har varje församling sin särskilda motivering. Likaså avgör varje församling hur de olika märkena används.

 

DEN SYMBOLISKA INNEBÖRDEN

”Jag är vinstocken...”

Innebörden i det officiella märket utgår från Jesu ord i bibelstället i Johannesevangeliets femtonde kapitels femte vers: ”Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom bär han rik frukt: utan mig kan ni ingenting göra.”

Det friska och växande vinbladet är den största och mest framträdande detaljen i märket. Bladet får sin kraft och sitt liv från vinstocken, som påminner oss om Kristus – den världsvida kristna kyrkans uppdragsgivare.

Vinrankan har länge varit vanlig i utsmyckningen av kyrkor, bl.a. pryder den pelarna i Tenala kyrka och altaruppsatsen i Ekenäs kyrka.

Vågen som flyter nertill sätter församlingarna både på den geografiska och på den kulturhistoriska kartan. De tidigare församlingarna har samtliga uppstått och verkat vid större eller mindre vattendrag såsom åar och havsvikar. De har varit viktiga kommunikationsvägar för bygdens invånare men också ett förråd att hämta överlevnad ur.

Märket används av samfälligheten som sådant medan de enskilda församlingarnas varianter dessutom innehåller en församlingsegen detalj.

I Ekenäsnejdens svenska församlings märke ingår ett ax. Axet talar om den brukade och odlade jorden som det finns rikligt av på den del av församlingens område som utgörs av landsbygd. Grödan och växten har liksom havets gåvor gett utkomst och skapat förutsättningar för en morgondag.

Märket är framtaget av Lars Hedman.

 

         EkenaslogoLa

 

 

 

Vardagsprofilen

Den framtagna vardagsprofilens uttryck är ledigare och består av flera delar som kan kombineras utifrån olika behov. I själva märket finns församlingsspecifika symboler.

 

Tro, liv och växt

I Ekenäsnejdens märke kan man se bilden av ett kors från vilket det utgår en fisk och ett blad. Symboliken i märket är densamma som i det officiella märket, d.v.s. Kristus är begynnelsen och grunden som kyrka och församling bygger på. Fisken och bladet är två uttryck för livskraft, både andlig och kroppslig. Fisken (ICHTYS) är en gammal symbol för kristen tro och bladet en bild för växtkraft. Bägge för tankarna till den natursköna omgivning med vatten och växtlighet som omger församlingen.

Den gröna färgen i både det officiella märket och i vardagsprofilen är livets och växandets färg och innehåller i sig en hoppfull tro på en god och livstillvänd framtid och på spirande växkraft i församlingen.

Profilen har utarbetats av Linnea Ekstrand.

 

EkenaslogoLi

 

Fonten som används i både märke och vardagsprofil heter Martti och är framtagen för den evangelisk-lutherska kyrkan och dess församlingar. Den kan enligt särskilda anvisningar kombineras med det lilla upphöjda korset i klar färg.