Församlingsrådets sammanträde 3.3.2020

1. Verksamhetsberättelsen samt budgetutfallet för år 2019
Församlingsrådet antecknade verksamhetsberättelsen för kännedom och kunde konstatera att verksamheten är mångfacetterad och berör det mänskliga livets olika områden. En ökning i deltagare i gudstjänster och nattvard kunde noteras likaså att ”turistbesöken” ökat till drygt 12.000 personer och gav Ekenäs kyrka en sjunde plats bland landets vägkyrkor.

Budgetutfallet var även positivt och stannade på ett budgetförverkligande på 73,7 %.

2. B-kantorstjänsten
Församlingsrådet beslöt att anställa Inkeri Aittola som t.f. b-kantor för tiden 1.4.2020 – 31.3.2021.

3. Centralregisterfrågan
Församlingsrådet tog del av kontraktsprost Anders Lindströms utredning i centralregisterfrågan och diskuterade ärendet samt beslöt att frågan remitteras för vidare utredning.

4. Värdinnetjänsten
Församlingsrådet beslöt att församlingshemsvärdinnan Camilla Erikssons arbetsavtal ändras till att gälla tillsvidare räknat från 20.3.2020.

(3.3.2020)


Församlingsrådets sammanträde 26.11.2019

1.  Kollektlistan för år 2020
Församlingsrådet fastställde kollektlistan för år 2020. För de dagar ändamålet ej fastställts av kyrkostyrelsen befullmäktigas kyrkoherden att bestämma kollektändamålet.

2. Diakoniss-/diakontjänst
Församlingsrådet hade ledigförklarat vid mötet 3.10.2019 en tjänst inom diakoni, motsvarande diakonissa eller diakon, att sökas senast 7.11.2019.

Ingen hade sökt tjänsten.
Församlingsrådet beslöt att i detta skede inte på nytt ledigförklara tjänsten. Kyrkoherden äger rätt enligt gällande instruktion att tillfälligt anställa lämplig person för tjänsten.

3. Centralregisterfrågan
I december 2018 fastställde kyrkostyrelsens plenum att folkbokföringen från och med ingången av 2022 skall skötas centralt av de regionala centralregistren. Det här betyder att de enskilda församlingarna efter år 2021 inte längre sköter myndighetsuppgifter i anslutning till de kyrkliga förrättningarna och folkbokföringen.

Kontraktsprost Anders Lindström gör en utredning på domkapitlets uppdrag gällande centralregister för församlingarna Väståbolands församling, Kimitoöns församling, Ekenäsnejdens svenska församling, Karis-Pojo svenska församling, Hangö svenska församling, Ingå församling samt  Raaseporin suomalainen seurakunta.

Arbetet är ännu inte helt slutfört men som alternativ finns ett centralregister med Pedersöre omfattande Österbotten och Åland eller att församlingarna skulle ansluta sig till Esbo centralregister.

Församlingsrådet antecknade detta till kännedom och  konstaterade att saken därmed är under utredning och att detta kan ges som ett svar till berörda myndigheter. De fortsatta förhandlingarna kommer att utvisa vilket alternativ som är det bästa.

 (26.11.2019)

 

Församlingsrådets sammanträde 3.10.2019

1. Budgeten för år 2020
GeKR har (05.09.2019) fastställt nettobudgetramarna för församlingarna. 
Budgetramen är 1.240.600 € vilket innebär en liten ökning för Ekenäsnejdens svenska församlings del med 4.900 €.
Församlingsrådet har godkänt budgeten för år 2020. I budgeten finns medtaget en subvention på 15 € för församlingsmedlemmar (hushåll) som önskar prenumerera på tidningen Kyrkpressen.

2. Verksamhetsplanen för år 2020
Församlingsrådet har fastslagit församlingens övergripande och detaljerade mål för år 2020.

Mål och vision:

 • En församling mitt i livet som värnar och utvecklar den kristna traditionen
 • Ekenäsnejdens svenska församling fungerar mitt i livet med öppenhet och samverkan
 • Ekenäsnejdens svenska församling är en kommunicerande och dialogbenägen församling i dagens samhälle
 • Ekenäsnejdens svenska församling ger den grundservice som förutsätts av en församling enligt KL och KO, samt i enlighet med den vision som församlingsrådet fastställt
 • Nyckelord: SAMVERKAN och FÖRDJUPNING

 Centrala tyngdpunktsområden i verksamheten:

 • Att finna nya möjligheter och skapa meningsfulla rum för frivilliga medarbetare att finna sin plats i församlingen, att resursbanken fortsätter att utveckla
 • Ekenäsnejdens svenska församling är en kommunicerande församling som satsar på en ständig utveckling av det verbala och visuella uttrycket i tryck, på webben och i helhetsimagen. Information i alla dessa former är ett förverkligande av församlingens evangelisationsuppgift. Utgivande av tidning fyra gånger per år
 • Det diversifierade utbudet av gudstjänster, mässor och andakter utgör en del av församlingens kärnverksamhet
 • Församlingsverksamheten utvecklas i helheten med den stora församlingens synergieffekter på de lokala planen

3. Fortbildningsplanen för år 2020
Församlingsrådet har fastställt fortbildningsplanen för år 2020 som bland annat omfattar en utbildningshelhet för hela medarbetarskaran med målsättning att finna nya möjligheter och innovationer för församlingsverksamheten.

4. Ny församlingspastor
Församlingsrådet beslöt att meddela domkapitlet sitt beslut att TM Jakob Edman kan förordnas till församlingspastor i församlingen för perioden 07.10.2019-31.12.2020 då kaplan Monica Cleve är tjänstledig.
Edman prästvigs 06.10.2019 i Borgå domkyrka.

5. Ledigförklarande av diakoniss/diakontjänst
Församlingsrådet beslöt att ledigförklara en tjänst inom diakoni motsvarande diakonissa eller diakon.
Språkkraven är att obehindrat använda svenska. Nöjaktigt behärskande av finska en merit.
Vid besättande av tjänsten beaktas den sökandes förmåga att fungera i enlighet med församlingens övergripande målsättning.
På tjänsten tillämpas en 6 månaders prövotid.
Tjänsten är ledig att sökas senast 07.11.2019.

(3.10.2019)

 

Församlingsrådets sammanträde 11.6.2019

1.  Val av diakon
Församlingsrådet beslöt att välja Carola Lupander till diakon i Ekenäsnejdens svenska församling.

2.  Val av vikarie för ledaren för eftermiddagshemmet
Församlingsrådet beslöt att välja Mathilda Löfhjelm-Liljeberg till vikarie för ledaren för eftermiddagsverksamheten för tiden 1.8.2019 – 31.7.2019.

3. Val av b-kantor
Ingen formellt behörig hade sökt tjänsten. Församlingsrådet besluter att inte besätta tjänsten ej heller ledigförklara den på nytt i detta skede.
Församlingsrådet besluter att erbjuda ett vikariat som t.f. b-kantor åt Inkeri Aittola för tiden 1.9.2019 – 28.2.2020.

4.  Regnbågsmässa
Församlingsrådet biföll önskan om att en Regnbågsmässa ordnas i Ekenäs kyrka i samband med Pridefestivalen den 7 september 2019.  

(12.6.2019)

 

Församlingsrådets sammanträde 16.4.2019

1. Ledigförklarande av B-kantorstjänst
Församlingsrådet beslöt att ledigförklara en B-kantorstjänst att sökas senast den 21.05.2019.
Formell behörighet är B-kantorsexamen samt följande kriterier: god samarbetsförmåga i arbetsteamet samt förmåga att utveckla samverkan med övriga musikaktörer på församlings område. Den sökandes omfattande av församlingens mål och vision är en grundförutsättning när det gäller skötsel av kantorsuppdraget. Arbetsspråket är svenska. Förmåga att behärska och använda språket bör dokumenteras. På tjänsten tillämpas en 6 månaders prövotid.

2. Beviljande av avsked
Församlingsrådet beslöt att bevilja diakoniarbetare Gunilla Lindvik avsked från sin tjänst 7.4.2019.

3. Ledigförklarande av diakonissa/diakontjänst
Församlingsrådet beslöt att ledigförklara en tjänst inom diakoni motsvarande diakonissa eller diakon. Även YH socionom eller motsvarande kan komma ifråga.
Språkkravet är obehindrad användning av svenska. Nöjaktigt behärskande av finska är en merit.
Vid besättande av tjänsten beaktas den sökandes förmåga att fungera i enlighet med församlingens övergripande målsättning. På tjänsten tillämpas en 6 månaders prövotid. Tjänsten är ledig att sökas senast 21.05.2019.

4. Beviljande av arbetsledighet
Församlingsrådet beslöt att bevilja ledaren för eftermiddagsverksamheten Daniela Lindgren arbetsledighet för tiden 1.8.2019 -31.7.2020.

5. Vikarie för ledaren för eftermiddagsverksamheten
Församlingsrådet beslöt att ett vikariat som ledare för eftermiddagsverksamheten förklaras ledigt att sökas senast 21.05.2019. Vikariatet gäller för tiden 1.8.2019 -31.7.2020.

6. Förordande av tjänstledighet
Församlingsrådet beslöt att förorda för domkapitlet i Borgå stift att kaplan Monica Cleve beviljas tjänstledighet för tiden 1.10.2019 – 31.12.2020 för handhavande av kyrkoherdetjänsten i Sjundeå svenska församling.

7. Förlängt förordnande Meri Yliportimo
Församlingsrådet besluter att till domkapitlet i Borgå stift meddela som sin önskan att Meri Yliportimos förordnade till församlingspastor i Ekenäsnejdens svenska församling kan förlängas till 31.12.2020.

8. Förordnande Wille Westerholm
Församlingsrådet beslöt att till domkapitlet i Borgå stift meddela som sin önskan att Wille Westerholm förordnas till t.f. kaplan för tiden 1.6.2019 – 30.09.2019 och som Monica Cleves vikarie under tiden för hennes tjänstledighet 1.10.2019 -31.12.2020.

9. Val av barnombud
Församlingsrådet beslöt att till barnombud välja ungdomsarbetsledare Kjell Wikström samt Minna Opara från församlingsrådet.

10. Val av medlemmar i arbetsgruppen för barn, familj och ungdom
Församlingsrådet valde följande personer till ordinarie medlemmar: Linda Jonsson, Minna Opara, Martina Frilund och Mikaela Holmberg.

(16.4.2019)

 

Församlingsrådets sammanträde 5.3.2019

1. Församlingsrådet godkände verksamhetsberättelsen och budgetförverkligandet för år 2018.

2. Val av medlemmar i arbetsgruppen för bistånd, diakoni och mission
Församlingsrådet valde följande personer till ordinarie medlemmar i arbetsgruppen för bistånd, diakoni och mission: Eivor Österlund-Holmqvist, Tua Lindqvist, Margareta Puiras och Guy Sundström.

(16.4.2019)

 

Församlingsrådets sammanträde 15.01.2019

1. Val av vice ordförande för 2019-2020
Tanja Eriksson valdes enhälligt till vice ordförande för församlingsrådet för tiden 2019-2020.

2. Tjänstledighet för c-kantor Sofia Lindroos samt val av vikarie
Kantor Sofia Lindroos beviljades tjänstledighet för tiden 1.2-30.4.2019. Till vikarie utsågs C-kantor Inkeri Aittola.

3. Val av ungdomsarbetsledare 
Församlingsrådet valde socionom YH inriktning kyrkans arbete Camilla Österberg till ungdomsarbetsledare från 1.2.2019.
Arbetet skall i första hand omfatta barn- och familjearbetet. Även konfirmandarbete ingår.

4. Avtal med Finska missionssällskapet
Församlingsrådet beslöt att förnya avtalet med FMS. Avtalet löper två år till 31.12.2020 och gäller för byprojektet i Nepal 8.000 € och 12.000 € för Anna och Bertrand Tikums arbetet i Senegal.

5. Arbetsordningar för arbetsgrupperna för sektorn barn, familj och ungdom samt för sektorn bistånd, diakoni och mission
Församlingsrådet godkände arbetsordningarna för ovannämnda arbetsgrupper. Medlemmarna till arbetsgrupperna väljs vid nästa sammanträde.

(15.1.2019)


Församlingsrådets sammanträde 8.11.2018

1.  Ledigförklarande av B-kantorstjänst
Församlingsrådet beslöt att ledigförklara en B-kantorstjänst att sökas senast den 4.1.2019. Formell behörighet är B-kantorsexamen samt följande kriterier: god samarbetsförmåga i arbetsteamet samt förmåga att utveckla samverkan med övriga musikaktörer på församlings område. Den sökandes omfattande av församlingens mål och vision är en grundförutsättning när det gäller skötseln av kantorsuppdraget. Arbetsspråket är svenska. Förmågan att behärska och använda språket bör dokumenteras.
På tjänsten tillämpas en 6 månaders prövotid.

2.  Ledigförklarande av ungdomsarbetsledartjänst
Församlingsrådet har beviljat ungdomsarbetsledare Tom Blomfelt avsked från sin tjänst från 1.1.2019. 
Församlingsrådet har beslutat att en tjänst motsvarande ungdomsarbetsledare, eller med motsvarande kompetens eller erfarenhet, förklaras ledig att sökas senast 4.1.2019.
Arbetet skall i första hand omfatta barn- och familjearbetet. Även konfirmandarbete ingår. Förutom formell kompetens eller motsvarande erfarenhet eller förmåga att bestrida tjänsten förutsätts god samarbetsförmåga i arbetsteamet, samt förmåga att utveckla arbetet bland barn och familjer i sektorn och på församlingens område. Omfattandet av församlingens mål och vision är en grundförutsättning, likaså medlemskap i Finlands ev.luth. kyrka.
På tjänsten tillämpas en 6 månaders prövotid. Arbetsspråket är svenska.

3.  Direktioner ersätts med arbetsgrupper
Församlingsrådet har beslutat att dra in direktionen för barn, familj och ungdomar samt direktionen för bistånd, diakoni och mission från 1.1.2019 och efter församlingsvalet tillsätta arbetsgrupper för sektorn barn, familj och ungdom samt för sektorn bistånd, diakoni och mission.
Församlingsrådet väljer ordförande i arbetsgrupperna och den sektorsansvariga fungerar som sekreterare och sammankallare.
En arbetsgrupp har en lättare administration och kan lättare fokusera på själva uppgiften. Genom en smidigare administration blir inte beslutsförheten ett problem. Arbetsgrupperna skall fokusera på att stöda arbetet i nämnda sektorer och vara ett bollplank. Protokollföringen är i det närmaste ett PM. Arbetsgrupperna är inte heller remissinstanser.
Församlingsrådet utsåg Rita Lindholm-Virtanen, Margareta Puiras och Anders Lindström att utarbeta ett förslag till arbetsordning för arbetsgrupperna.

4.  Kollektlistan för år 2019
Församlingsrådet fastställde kollektlistan för år 2019. För de dagar ändamålet ej fastställts av Kyrkostyrelsen befullmäktigas kyrkoherden att bestämma kollektändamålet.

(13.11.2018)

 

Församlingsrådets sammanträde 4.10.2018

1. Budgeten för år 2019
Församlingsrådet har godkänt budgeten för år 2018. GeKR (06.09.2018) har fastställt nettobudgetramarna för församlingarna. Budgetramen är 1.228.700 € vilket innebär en minskning för Ekenäsnejdens svenska församlings del med 25.300 €. Fördelningen sker per capita enligt den folkmängdsfördelning som var rådande för budgeten 2017. Budgetramen har minskat kontinuerligt. Ifjol var minskningen 26.000, år 2017 28.400 € och år 2016 22.280 €.

Den verkliga summan som skall minskas är 53.000 €.Under de fyra senaste åren har budgetramen minskat med drygt 150.000 €. Orsaken till minskningen är det sviktande skatteunderlaget i samfälligheten som helhet. Den prognostiserade skatteinkomsten har inte heller detta år uppfyllts. Däremot har budgetramarna på utgiftssidan hållit väl. För att balansera upp den minskade budgetramen har följande åtgärder vidtagits i budgetförslaget:

- Ökade inkomster för eftermiddagsverksamheten
- Församlingsrådets dispositionsmedel har minskats
- Direkta understöd minskas
- Vikariatanslagen minskas
- En ungdomsarbetsledartjänst hålls vakant. Arbetet har redan omstrukturerats. Ett extra anslag för projektarbete inom ungdomssektorn kvarstår.

2. Verksamhetsplanen för år 2019
Församlingsrådet har fastslagit församlingens övergripande och detaljerade mål för år 2019.

Mål och vision:
* En församling mitt i livet som värnar och utvecklar den kristna traditionen
* Ekenäsnejdens svenska församling fungerar mitt i livet med öppenhet och samverkan
* Ekenäsnejdens svenska församling är en kommunicerande och dialogbenägen församling i dagens samhälle
* Ekenäsnejdens svenska församling ger den grundservice som förutsätts av en församling enligt KL och KO, samt i enlighet med den vision som församlingsrådet fastställt
* Nyckelord: SAMVERKAN och FÖRDJUPNING

Centrala tyngdpunktsområden i verksamheten:
* Att finna nya möjligheter och skapa meningsfulla rum för frivilliga medarbetare att finna sin plats i församlingen, att resursbanken fortsätter att utvecklas
* Ekenäsnejdens svenska församling är en kommunicerande församling som satsar på en ständig utveckling av det verbala och visuella uttrycket i tryck, på webben och i helhetsimagen. Information i alla dessa former är ett förverkligande av församlingens evangelisationsuppgift. Utgivande av tidning fyra gånger per år
* Det diversifierade utbudet av gudstjänster, mässor och andakter utgör en del av församlingens kärnverksamhet
* Församlingsverksamheten utvecklas i helheten med den stora församlingens synergieffekter på de lokala planen

3. Fortbildningsplanen för år 2019
Församlingsrådet har fastställt fortbildningsplanen för år 2019 som bland annat omfattar en utbildningshelhet för hela medarbetarskaran med målsättning att finna nya möjligheter och innovationer för församlingsverksamheten.

4. Fortsatt förordnande för prästerna Wille Westerholm och Meri Yliportimo
Församlingsrådet beslöt att meddela till domkapitlet sin önskan om att Wille Westerholm blir t.f. kaplan till 31.05.2019 och att församlingspastor Meri Yliprtimos förordnande förlängs till 30.6.2019.

5. Val av lekmannaelektorer till biskopsvalet
Domkapitlet har beslutat att biskopsvalet hålls 19.3.2019. Ekenäsnejdens svenska församling har rätt att välja 12 lekmannaelektorer.
Valbara är församlingsmedlemmar som fyllt 18 år, är konfirmerade och myndiga. Eftersom prästerna har rösträtt i biskopsvalet kan en präst inte väljas till lekmannaelektor.
Vidare har även ledamöterna av stiftsfullmäktige automatiskt rösträtt vilket betyder att Stig Nyberg inte är valbar som lekmannaelektor från Ekenäsnejdens svenska församling.

Församlingsrådet valde följande lekmannaelektorer:

Mona Böhme
Camilla Forsström
Ole Hindrén
Rabbe Kajander
Daniela Lindgren
Henrik Lindholm
Rita Lindholm-Virtanen
Tua Lindqvist
Yvonne Lindström
Sig-Britt Sahlberg
Ringa Sandelin
Karl von Smitten

(5.10.2018)

 

Församlingsrådets sammanträde 05.04.2018

1. Val av B-kantor
Församlingsrådet beslöt att välja fil.mag Anne Hätönen till t.f. B-kantor för en tid på 6 månader

(6.4.2018)

 

Församlingsrådets sammanträde 27.2.2018

1. Verksamhetsberättelsen för 2017 godkänd
Församlingsrådet har godkänt verksamhetsberättelsen för år 2017 jämte bilagor. Församlingsrådet konstaterade att budgetens ramar hållits väl. Budgetförverkligandet för år 2017 stannade på 1.112.463 € (budgeten 1.328.800 €) vilket innebär ett budgetförverkligande på ca 83,7 %. Om inkomsterna även beaktas är budgetförverkligande ca 77,9%.

2. Val av B-kantor
Tjänsten som B-kantor har varit ledig att sökas senast 15.02.2018. Tre personer har sökt tjänsten, varav en av de sökande återtagit sin ansökan. De två återstående uppfyller inte de formella behörighetskraven.
Församlingsrådet remitterade ärendet för närmare utredning av de sökandes förmåga att bestrida tjänsten och tar ställning till besättandet av tjänsten på sitt nästa sammanträde.

3. Konstverk till Tenala församlingshem
Tua Forsström önskar donera en större tavla av Markku Kolehmainen till Ekenäsnejdens svenska församling. Tavlans motiv är inspirerat av Tua Forsströms dikt Tenala kyrkogård.
Församlingsrådet beslöt att ta emot donationen och tavlan placeras i Tenala församlingshem. En avtäckningstillställning ordnas under våren.

(28.2.2018)

 

Församlingsrådets sammanträde 25.1.2018

1. Val av värdinna till församlingshemmen i Ekenäs och Snappertuna
En befattning som värdinna har varit ledig att sökas senast 04.01.2018. 12 personer hade sökt tjänsten. Efter genomgång av ansökningshandlingarna kallades sju personer till intervju.
Församlingsrådet beslöt att välja Cecilia Åhlén-Lindholm till församlingshemsvärdinna i Ekenäs och Snappertuna. Till reserv valdes Jenni Lejonmark-Johansson.
Lönen fastställdes till kravgrupp 401 i KyrkTak. Prövotid 6 månader.

2. Val av församlingssekreterare
En befattning som församlingssekreterare har varit ledig att sökas senast 04.01.2018. 19 personer hade sökt tjänsten. Efter genomgång av ansökningshandlingarna kallades sju personer till intervju.
Församlingsrådet beslöt att välja Helena Friberg till församlingssekreterare. Till reserver valdes Annica Gerkman och Nina Hindersson, i nämnd ordning.
Lönen fastställdes till kravgrupp 501 i KyrkTak. Prövotid 6 månader.

3. Anhållan om avsked från B-kantorstjänst/Burgmann
Kantor Niels Burgmann anhåller om avsked från tjänsten som B-kantor i Ekenäsnejdens svenska församling räknat från 03.04.2018.
Församlingsrådet beslöt att bevilja kantor Niels Burgmann avsked från tjänsten från och med 03.04.2018.

4. Ledigförklarande av B-kantorstjänst
Församlingsrådet beslutöt att ledigförklara B-kantorstjänsten att sökas senast den 15.02.2018.

5. Fördelning av Fyndas inkomster
En ny fördelningsgrund för Fyndas inkomster har diskuterats inom direktionen för diakoni, bistånd och mission.
Församlingsrådet beslöt att Fyndas försäljningsvinst fördelas enligt följande:
- 50 % Biståndsarbete Lettland
- 50 % Finska missionssällskapet, dock max. 12.000 €
Den överskjutande delen tillfaller därefter biståndsarbetet i Lettland.
Fördelningen gäller från och med 1.1.2018 och tillsvidare.

(25.1.2018)


Församlingsrådets sammanträde 07.12.2017

1. Fortsatt förordnande för Wille Westerholm
Församlingsrådet beslöt att föreslå för domkapitlet att församlingspastor Wille Westerholms förordnande förlängs med ett år för tiden 1.1– 31.12. 2018.

2. Ny arbetsbeskrivning/värdinna
Församlingsrådet har reviderat arbetsbeskrivningen för värdinnan i Ekenäs och Snappertuna församlingshem

3. Tjänsten som värdinna ledig att sökas senast 4.1.2018
Församlingsrådet beslöt att ledigförklara tjänsten som värdinna i Ekenäs och Snappertuna församlingshem. Som merit räknas tidigare erfarenhet, eventuell skolning av de till befattningen hörande arbetsuppgifterna samt en positiv förtrogenhet med församlingens övergripande målsättning. Medlemskap i Finlands evangeliskt lutherska kyrka är en förutsättning

Till arbetsuppgifterna hör allmän skötsel och städning av Ekenäs och Snappertuna församlingshem samt värdinneuppgifter vid olika tillfällen som ordnas i respektive församlingshem. Värdinnan har det övergripande ansvaret för ordningen inomhus vid de båda enheterna.

Avlöning enligt kyrkans kollektivavtal. Kravgrupp 401.

Tjänsten är tillsvidareanställning och tillträds 1 mars 2018. På tjänsten tillämpas en 6 månaders prövotid.

4. Församlingsrådets reglemente
Församlingsrådet godkände förslaget till reglemente för församlingsrådet. Domkapitlet fastställer reglementet.

5. Tjänstledighet Tuija Wilman
Församlingsrådet beslöt att kaplan Tuija Wilman beviljas tjänstledighet för tiden 1.2 – 30.9. 2018 för skötsel av en församlingspastorstjänst i Kyrkslätts svenska församling.

6. Ny arbetsbeskrivning/pastorskansliet/front office
Församlingsrådet har reviderat arbetsbeskrivningen för pastorskansliet/front office genom att dra in kanslisttjänsterna från 1.3.2018 och inrätta en byråsekreterartjänst och en församlingssekreterartjänst samt genom att precisera behörighetskraven och tjänsternas grundläggande huvuduppgifter.

7. Tjänsten som församlingssekreterare ledig att sökas senast 4.1.2018
Församlingsrådet beslöt att ledigförklara tjänsten som församlingssekreterare. Till uppgifterna hör att bistå informatören inom området information och kommunikation, utföra uppdateringsuppgifter och layoutuppgifter, handha sekreteraruppgifter i församlingsrådet och miljödiplomsarbetet, handha bokningar och befolkningsregisterärenden inom ramen för församlingens front office.

Behörighetskrav: Tradenom eller annan för tjänsten lämplig examen, förmåga att hantera dataprogram inom layout- området och webben. Som merit räknas tidigare erfarenhet, eventuell skolning av de till befattningen hörande arbetsuppgifterna samt en positiv förtrogenhet med församlingens övergripande målsättning. Medlemskap i församlingen är en grundförutsättning. Språkkrav: fullständigt behärskande av svenska och god förmåga att använda finska i tal och skrift.

Församlingssekreterarens uppgifter förutsätter god språkkänsla, noggrannhet, kunskap om eller vilja att lära sig dataprogram såsom Kirjuri, InDesign, PhotoShop.

Tjänsten är tillsvidareanställning och tillträds 1 mars 2018. På tjänsten tillämpas en 6 månaders prövotid. Lön enligt kyrkans kravgrupp 501. Löneförmånen verkställs när formell behörighet och det arbetserfarenhetsmässiga kravet uppfylls

(07.12.2017)

 

Församlingsrådets sammanträde 31.10.2017

1. Lokalplan för konfirmandundervisningen 2018-2021
Församlingsrådet godkände lokalplanen för skriftskolarbetet i Ekenäsnejdens svenska församling för tiden 2018-2021.
Konfirmandarbetets övergripande mål är att konfirmanden växer till i insikt om sig själv och det sammanhang han/hon lever i och ser den kristna traditionens grundläggande, bärande och befriande kraft för livet som människa i en föränderlig värld.

I Ekenäsnejdens svenska församling finns följande typer av skriftskolor.

 • Vinterskriftskola samling varje månad, dagundervisning under sportlovsveckan
 • Lägerskriftskola (sommartid) med månadssamlingar varje månad, samt en dag på Ramsdal
 • Skriftskola för ungdomar med specialbehov när behovet det påkallar
 • Enskild skriftskolundervisning och konfirmation enligt individuell plan och tidtabell som fastställs tillsammans med prästen

Skriftskolans längd

 • Anmälan inom september månad, månadssamlingar oktober - maj
 • Konfirmationer i mars, juni, juli, augusti

Förverkligas genom bland annat

 • Att undervisningen är processinriktad och elevcentrerad
 • Fördjupad församlingspraktik i gudstjänsten genom konkreta kyrkvärdsuppgifter
 • Hjälpledarnas roll är väsentlig. Denna funktion utvärderas kontinuerligt
  • Musiken är en integrerad del av skriftskolan
  • Diakonins roll i skriftskolan lyfts fram genom diakoniaktiviteter av olika slag
  • Bistånd och mission integreras i undervisningen och besök samt praktik på Fynda och Matbanken
 • Föräldrasamlingar ordnas på hösten, våren och i samband med besöksdagen på lägret
 • En stor samling med specifikt tema för församlingens samtliga konfirmander på hösten
 • En gemensam gudstjänst där bibeln utdelas. Varje konfirmand får en egen bibel

 2. Avtal med Finska missionssällskapet
Församlingsrådet beslöt att förnya avtalet med Finska missionssällskapet. Avtalet är på 20.000 €: 8.000 € till byprojekt i Nepal och 12.000 € till Anna och Bertram Tikum för arbetet i Senegal. Avtalet gäller till 31.12.2018 med en uppsägningstid på 6 månader.
En del av avtalssumman kommer från budgetmedel resten via frivilliga insamlingar.

 3. Ansökan om rätt att digitalt fotografera kyrkoböcker
Församlingsrådet beslöt att ge Finlands släkthistoriska förening rätt att digitalt fotografera de kyrkböcker man anhållit om att få digitalisera. Rätt ges även att digitalisera fem år nyare material, men materialet får inte ges offentlighet innan tidskraven enligt lagen om offentlighet i myndigheters verksamhet uppfylls.
Församlingsrådet beslöt att för arbetet uppgörs en tidsplan före arbetets påbörjande. Arbetet får inte medföra extra kostnader för församlingen. Vid arbetet iakttas största försiktighet. Kyrkböckerna får inte flyttas från sina ursprungliga ställen. Församlingen ges tillgång till det digitaliserade materialet.

 4. Kollektlistan för år 2017
Församlingsrådet fastställde kollektlistan för år 2018. För de dagar ändamålet ej fastställts av kyrkostyrelsen befullmäktigas kyrkoherden att bestämma kollektändamålet.

(31.10.2017)

 

Församlingsrådets sammanträde 26.09.2017

1. Budgeten för år 2018
Församlingsrådet har godkänt budgeten för år 2018. GeKR (07.09.2017) har fastställt nettobudgetramarna för församlingarna.
Budgetramen är 1.254.000 € vilket innebär en minskning för Ekenäsnejdens svenska församlings del med 26.000 €. Under de tre senaste åren har budgetramen minskat med drygt 100.000 €. Orsaken till minskningen är det sviktande skatteunderlaget i samfälligheten som helhet. Den prognostiserade skatteinkomsten har inte heller detta år uppfyllts. Däremot har budgetramarna på utgiftssidan hållit väl.
I budgetförslaget ingår interna inkomster på 12.500 € för betjäning av finska medlemmar från Raaseporin suomalainen seurakunta på församlingens område inom samtliga sektorer. En minskning med 7.500 €.
Minskningen har uppnåtts genom ökning av inkomster. Under flere år har inkomsterna för eftermiddagsverksamheten och pastorskansliet varit underbudgeterade. För år 2018 budgeteras en större inkomst, som dock är mindre än bokslutet 2016. Vikariatanslagen har minskats för präster och kantorer. En minskning av församlingsrådets dispositionsmedel, direkta understöd och inköp av informationsmaterial har beaktats i budgeten.
Genom att sjukhussjälavården helt faller på församlingen kompenseras detta med 15.000 €. En ökning med 5000€.


2. Verksamhetsmål och verksamhetsplan för år 2018
Församlingsrådet har fastslagit församlingens övergripande och detaljerade mål för år 2018.

Mål och vision:
• En församling mitt i livet som värnar och utvecklar den kristna traditionen
• Ekenäsnejdens svenska församling fungerar mitt i livet med öppenhet och samverkan
• Ekenäsnejdens svenska församling är en kommunicerande och dialogbenägen församling i dagens samhälle
• Ekenäsnejdens svenska församling ger den grundservice som förutsätts av en församling enligt KL och KO, samt i enlighet med den vision som församlingsrådet fastställt


Centrala tyngdpunktsområden i verksamheten:
- Att finna nya möjligheter och skapa meningsfulla rum för frivilliga medarbetare att finna sin plats i församlingen, att resursbanken fortsätter att utvecklas
- Ekenäsnejdens svenska församling är en kommunicerande församling som satsar på en ständig utveckling av det verbala och visuella uttrycket i tryck, på webben och i helhetsimagen. Information i alla dessa former är ett förverkligande av församlingens evangelisationsuppgift. Utgivande av tidning 4-5 gånger per år
- Det diversifierade utbudet av gudstjänster, mässor och andakter utgör en del av församlingens kärnverksamhet
- Församlingsverksamheten utvecklas i helheten med den stora församlingens synergieffekter på de lokala planen

3. Fortbildningsplanen för år 2018
Församlingsrådet har fastställt fortbildningsplanen för år 2018 som bland annat omfattar en utbildningshelhet för hela medarbetarskaran med målsättning att finna nya möjligheter och innovationer för församlingsverksamheten.

(27.09.2017)

 

Församlingsrådets sammanträde 13.06.2017

1. Tjänstledighet för kantor Pia Nygård
Församlingsrådet beslöt att bevilja kantor Pia Nygård tjänstledighet för tiden 1.8.2017-31.12.2017 för att kunna sköta en kantorstjänst i Ingå församling. Till vikarie för motsvarande tid valdes kantor Anders Storbacka..

2. Tjänstledighet för ledaren för barnverksamheten Monica Henriksson
Församlingsrådet beslöt att bevilja ledaren för kyrkans verksamhet bland barn, Monica Henriksson, tjänstledighet för tiden 20.7.2017 – 31.7.2018. Till vikarie (deltid) valdes musikpedagog Iselin Nylund för tiden 15.8.2017-31.7.2018

3. Omstrukturering av kansli- och informationssektorn / Betjäningspunkten i Tenala
Församlingsrådet beslöt, i anledning av kanslist Karola Forsströms pensionering, utöka kanslist Petra Fagerströms arbetsinsats från 69% till 100%. Församlingsrådet beslöt att betjäningspunkten i Tenala håller tillsvidare öppet två gånger i veckan varav den ena gången sköts av präst och/eller diakoniarbetare.
En utvärdering görs per den 31.12.2017

4. Val av ansvarspersoner för sektorerna
Församlingsrådet beslöt att till ansvarspersoner för sektorerna för perioden 1.1.2017 -31.12.2018 utse följande personer:
Barn, ungdom och familj: UAL Kjell Wikström
Information och kommunikation: Informatör Yvonne Lindström
Diakoni, mission och bistånd: Diakonissa Carita Englund
Kyrkobetjäning: Församlingsmästare Tove Holmström

5. Förordnande till ansvarsperson för eftermiddagsverksamheten
Församlingsrådet beslöt att Daniela Lindgren utses till ansvarsperson och koordinator för eftermiddagsverksamheten från 1.8.2017.


(13.06.2017)

 

Församlingsrådets sammanträde 22.03.2017

1. Fortsatt förordnande för pastor Wille Westerholm
Församlingsrådet beslöt att till domkapitlet rikta sin önskan om att pastor Wille Westerholms förordnande förlängs.

2. Projektbefattningar inom diakonin, diakonins framtid
Församlingsrådet beslöt att anställa Ritva Mieronkoski och Gunilla Lindvik som projektarbetare inom diakonin. Samtidigt beslöt församlingsrådet att den tillfälliga diakoniassistentbefattningen upphör enligt tidigare beslut och plan 30.6.2017.
Projektarbetarna ingår som en del av diakoniteamet. Genom dessa nyanställningar strävar församlingsrådet till att stärka diakonin och dess verksamhetsförutsättningar.

3. Vägkyrkoprojektet i Ekenäs kyrka
Församlingsrådet beslöt att Ekenäs kyrka hålls öppen 29.5 - 20.8.2017 varje dag kl. 11-17 (midsommardagen undantagen). För uppgiften anställdes ”kyrkvakter”. Församlingsrådet prioriterade att välja ungdomar minst 16 år fyllda för uppgiften.
Arbetsuppdraget har varit ledigt att sökas senast 19.2.2017.

4. Öppethållningstider för Bromarvs, Snappertuna och Tenala kyrkor sommaren 2017
Under somrarna 2015-2016 har Tenala, Bromarvs och Snappertuna kyrkor varit öppna juni, juli och halva augusti varje vardag kl. 9 -14. Från sommaren 2016 var även Tenala och Bromarvs kyrkor vägkyrkor.
Dessa öppethållningstider har möjliggjorts med hjälp av bland annat säsongspersonalen på gravgårdarna. Enligt försäkringsbolagets inställning är detta inte tillräcklig övervakning.
Församlingsrådet beslöt att kyrkorna i Bromarv, Snappertuna och Tenala kan bokas under tiden 1.6 – 11.8.2017 vardagar kl. 9-14  då gravgårdspersonalen är på plats. Skild guide bör dock närvara om gravgårdspersonalen inte har möjlighet att vara närvarande i kyrkan under besöket.
Församlingsrådet anser det befogat att i verkställigheten av beslutet utreda möjligheterna att skapa en ring av frivilliga som kunde åta sig att fungera som kyrkvakter under vissa vardagar.

(23.03.2017)

 

Församlingsrådets sammanträde 28.02.2017

1. Församlingsrådet har godkänt verksamhetsberättelsen för år 2016 jämte bilagor.
Församlingsrådet konstaterade att verksamheten är mångfacetterad och att budgetens ramar hållits väl.

2. Ledigförklarande av projektbefattning inom diakonin
Församlingsrådet beslöt att en projektbefattning, med huvudsakliga arbetsuppgifter att utveckla frivilligarbetet inom diakonin samt skapa möjligheter för nya grupper att bildas i församlingen, lediganslås att sökas senast 15.3.2017.
Projektarbetaren ingår som en del av diakoniteamet.

(28.01.2017)

 

Församlingsrådets sammanträde 10.01.2017

1. Val av vice ordförande för församlingsrådet 2017-2018
Församlingsrådet valde Stig Nyberg till vice ordförande för församlingsrådet.

2. Val av ledare för kyrkans verksamhet bland barn och familjer
Församlingsrådet valde Monica Henriksson till ledare för kyrkans verksamhet bland barn och familjer. Monica Henriksson är barnträdgårdslärare, musiklekskollärare och musikmagister.

3. Diakoniarbetet i församlingen
Församlingsrådet beslöt att ge direktionen för bistånd, diakoni och mission i uppdrag att utreda diakonins utveckling i församlingen. En sådan utredning avser att kartlägga det framtida behovet inom diakonisektorn samt tillgodose adekvat arbetskraft. Rapporten inlämnas till församlingsrådet senast 15 februari 2017.
Församlingsrådet beslöt att återkomma till ett eventuellt ledigförklarande av diakoniarbetartjänsten vid sitt nästa sammanträde.

(10.01.2017)


Församlingsrådets sammanträde 15.11.2016

1. Godkännande av instruktion för församlingsmästare med placeringsort Tenala
Församlingsrådet fastställde instruktionen för församlingsmästaren med placeringsort Tenala.

2. Val av församlingsmästare, placeringsort Tenala
Församlingsrådet valde Kristian Svenskberg till ny församlingsmästare. Befattningen omfattar arbete i kyrkan och på gravgården. Befattningens omfattning och arbetsbild utvärderas inom prövotidens utgång.

3. Val av ledare för eftermiddagsverksamheten i fortlöpande arbetsavtal
Församlingsrådet beslöt att Daniela Lindgren anställs som ledare för eftermiddagsverksamheten i ett fortlöpande arbetsavtal från 7.11.2016.

4. Medel till diakonin
Församlingsrådet beslöt att överföra 500 € till diakoniarbetet och julutdelningen.

5. Kollektlistan för år 2017
Församlingsrådet fastställde kollektlistan för år 2017. För de dagar ändamålet ej fastställts av kyrkostyrelsen befullmäktigas kyrkoherden att bestämma kollektändamålet.

(15.11.2016)

 

Församlingsrådets sammanträde 13.10.2016

1. Val av församlingsmästare, placeringsort Ekenäs
Församlingsrådet valde Tove Holmström till ny församlingsmästare.

2. Nya lokaliteter för FYNDA - församlingens försäljningspunkt för bistånd och mission
Församlingsrådet beslöt att hyra nya utrymmen för församlingens bistånds- och missionsverksamhet i Sporrongfastigheten. Det tidigare avtalet med Bagerifastigheten har församlingen tidigare sagt upp.

3. Budgeten för år 2017 och verksamhetsplanen för år 2017
Församlingsrådet godkände budgeten och verksamhetsplanen för år 2017.

4. Församlingsmästarbefattning, placeringsort Tenala
Församlingsrådet beslöt att ledigförklara en församlingsmästar-befattning med placeringsort Tenala. Arbetet omfattar både inre och yttre tjänst. Den inre tjänsten består av vaktmästaruppgifter i anslutning till de kyrkliga förrättningarna och olika tillfällen som ordnas i kyrkan. Den yttre skötseln inkluderar vinterunderhåll och eftersyn av begravningsplatsen, kyrkans yttre område samt gårdskarlsuppgifter för församlingshemmet i Tenala. Befattningen skall sökas senast 7.11.2016.

5.  Uppsägning av hyresavtal för Gläntan
Församlingsrådet beslöt att i enlighet med BFU - direktionens förslag uppsäga hyresavtalet för Gläntan med omedelbar verkan. En barnkonsekvensanalys har gjorts för beslutet. Det i det närmaste obefintliga intresset för deltagande i verksamheten under flere års tid motiverar beslutet.

(14.10.2016)

 

Församlingsrådets sammanträde 23.08.2016

1. Säkerhetsföreskrifter för Ekenäs kyrka
Församlingsrådet antecknade att säkerhetsföreskrifterna för Ekenäs kyrka uppdaterats.

2. Församlingsmästare Håkan Lindroos beviljades avsked i anledning av pensionering.
Församlingsrådet beslöt ledigförklara en församlingsmästarbefattning i Ekenäs kyrka och begravningskapell att sökas senast 9.9.2016.

3. Församlingsmästarbefattning deltid i Tenala kyrka
Församlingsrådet beslöt att utreda församlingsmästarbefattningens arbetsuppgifter.
Församlingsrådet tillsatte en arbetsgrupp att göra utredningen och utarbeta en instruktion för församlingsmästarbefattningen i Tenala kyrka.
Församlingsrådet utsåg Stig Nyberg, Rita Lindholm- Virtanen och Tua Lindqvist till arbetsgruppen med kyrkoherden som sammankallare.

4. Diakoniassistent på området Tenala-Bromarv
Församlingsrådet beslöt att förordnandet som diakoniassistent för Elisabeth Österlund förlängs till 31.3.2017

(09.09.2016)

 

Församlingsrådets sammanträde 10.05.2016

1. Val av diakoniarbetare
Församlingsrådet valde Martina Starck-Kastrén till innehavare av en diakoniarbetartjänst i Ekenäsnejdens svenska församling räknat från 1.6.2016.

2. Förslag till domkapitlet för förordnande av t.f. kaplan
Församlingsrådet beslöt att för Domkapitlet i Borgå stift föreslå att teol.mag. Wille Westerholm förordnas som t.f. kaplan i Ekenäsnejdens svenska församling för tiden 1.6.2016 -31.5.2017.

3. Kyrkoherde Anders Lindströms uppdrag som utredningsman
Domkapitlet har tillfrågat kyrkoherde Anders Lindström om möjligheterna att utreda omstrukturering av församlingarna i Lovisnejden. På förslag av vice ordförande Stig Nyberg beslöt församlingsrådet att kyrkoherde Anders Lindström kan beviljas partiell tjänstledighet 20 % för tiden 15.8.2016 -30.11.2016 för uppdraget som utredningsman för omstruktureringen av församlingarna i Lovisanejden.
Beslutet tillställs domkapitlet i Borgå stift som fattar beslut i frågan.

(10.5.2016)

 

Församlingsrådets sammanträde 23.2.2016

1. Verksamhetsberättelsen för år 2015:
Församlingens anställda och sektorerna har avgett sina verksamhetsberättelser som sammanställts till ett enhetligt dokument.
Budgetuppföljningen för församlingen per 31.12.2015 utgör församlingens bokslut för år 2015. Utgifterna för år 2015 uppgår till 1 119 495 €, den budgeterade summan var 1 321 850 €, vilket innebär ett budgetförverkligande på 84,7 %. I den slutliga summan ingår direkta verksamhetsintäkter.
Församlingsrådet godkände verksamhetsberättelsen för år 2015 och antecknade budgetuppföljningen för år 2015 till kännedom, samt beslöt att delge Gemensamma kyrkorådet och Gemensamma kyrkofullmäktige en sammanfattande verksamhetsberättelse.
Församlingens medlemsantal var vid årsskiftet 9871.

2. Vägkyrkoprojektet 2016 och avlöning av kyrkvakter:
För andra året i rad erhöll Ekenäs kyrka år 2015 tredje plats och år 2013 andra plats bland de mest välbesökta kyrkorna i Finland som ingår i vägkyrkoprojektet.
År 2013 övertog Ekenäs församling ansvaret för avlöningen av kyrkvakter. Samtidigt beslöt församlingsrådet om en justering av öppethållningstiden per dag och att minska antalet dagar då kyrkan är öppen. Under dessa två år har det visat sig att åtgärden utfallit väl och besökarantalet i kyrkan höll samma nivå som året innan.
Församlingsrådet beslöt att Ekenäs kyrka hålls öppen 30.5 – 11.8.2016 varje dag kl. 11-17 (midsommardagen undantagen).
Jobben som kyrkvakt har annonserats i tidningen Västra Nyland (6.2.2016), samt på den egna webbplatsen, att sökas senast 18.2.2016. Kyrkvakterna skall vara minst 16 år fyllda medlemmar av ev.luth. kyrkan.
Tjugo personer har sökt jobbet inom utsatt tid.
Församlingsrådet valde åtta av de sökande till arbetet som kyrkvakt. Arbetstidsschemat uppgörs av församlingsmästaren i samråd med kyrkoherden. Lön utgår enligt KyrkaTAK Bilaga 8 § 4/T3 (9,26 – 10.43/h).

3. Ansvarspersoner för sommarens läger:
Församlingsrådet har utsett ansvarspersoner för sommarens läger. Kyrkoherden ges fullmakt att utse ansvarspersoner för övriga läger eller att göra ändringar om sådana blir nödvändiga på grund av arbetssituationen. En uppdaterad säkerhetsplan uppgörs för varje läger.

 • 6 -11.6 Skriftskola I - Kjell Wikström
 • 13-18.6 Skriftskola II - Kjell Wikström
 • 19-23.6 Skriftskola III - Markus Andersson
 • 27.6- 2.7 Skriftskola Tenala-Bromarv - Tom Blomfelt
 • 4.7. -6.7. Barnläger små - Tom Blomfelt
 • 7.7.-9.7 Barnläger stora - Kjell Wikström
 • 11-13.7 Familjeläger - Helena Hollmérus
 • 1.8.-6.8. Skriftskola V - Markus Andersson

4. Anhållan om avsked från diakontjänst / Ledigförklarande av diakonitjänst: 
Församlingsrådet godkände diakon Sonja Knuts-Söderlunds anhållan om avsked från sin tjänst som diakon i Ekenäsnäsnejdens svenska församling från 1.3.2016, samt beslöt att ledigförklara en diakoniarbetartjänst att söka senast 18.3.2016.

(23.2.2016)


Församlingsrådet sammanträde 15.12.2015

1. Val av delegationsmedlem till Vesteråsastiftelsen

Församlingsrådet valde Tua Lindqvist till församlingens ordinarie delegationsmedlem i Vesteråsastiftelsens delegation för tiden 1.1.2016 -31.12.2018

2. Beslut om fördelningen av Missionsbodens inkomster

Församlingsrådet beslöt att inkomsterna från Missionsboden delas jämt mellan Finska missionssällskapet och Bikupans biståndsarbete i Lettland.

(15.12.2015)

 

Församlingsrådet sammanträde 03.11.2015

1. Avtal med Finska missionssällskapet

Församlingsrådet beslöt att förlänga avtalet med FMS gällande Anna och Betrand Tikums arbete i Senegal 12.000 €/år och för ett byutvecklingsprojekt i Nepal med 8.000 €/år. Sammanlagt: 20.000€.

Avtalet gäller för ett år med option om förlängning.

(03.11.2015)

 

Församlingsrådets sammanträde 6.10.2015

1. Fortsatt subventionering av tidningen kyrkpressen:
Församlingsrådet beslöt att för år 2016 subventionera en årsprenumeration på tidningen Kyrkpressen med 15 € per hushåll för dem som önskar tidningen och betalar den överskjutande delen själva.

2. Budgeten 2016 och verksamhetsplanen för år 2016:
Församlingsrådet godkände budgeten för år 2016 och verksamhetsplanen för år 2016. Församlingens övergripande mål och vision för år 2016:

 • En församling mitt i livet som värnar och utvecklar den kristna traditionen
 • Ekenäsnejdens svenska församling fungerar mitt i livet med öppenhet och samverkan
 • Ekenäsnejdens svenska församling är en kommunicerande och dialogbenägen församling i dagens samhälle

3. Lokalplan för skriftskolan 2015-2018:
Församlingsrådet godkände lokalplanen för skriftskolan 2015-2018. Konfirmandarbetets övergripande mål är att konfirmanden växer till i insikt om sig själv och det sammanhang han/hon lever i och ser den kristna traditionens grundläggande, bärande och befriande kraft för livet som människa i en föränderlig värld.
Under konfirmandtiden betonas gemenskapen. Skriftskolan är en mötesplats där den inre tryggheten och självinsikten växer, och man kan känna gemenskap i gruppen och församlingen och utvecklas känslomässigt och andligt.
De olika tillfällena erbjuder möjlighet för var och en att ta del av den kristna traditionen och så ges möjligheter till personlig reflektion och insikt om kristen tro och tradition och om de grundläggande värden kyrkan värnar om. Genom insikt om egen tradition är man bättre rustad att förstå det egna livet och möta andra uppfattningar.

(8.10.2015)

 

Församlingsrådets sammanträde 18.8.2015

1. Två tjänster inom diakonin har besatts:
Två tjänster inom diakonin har varit ledigförklarade att söka senast 17.07.2015. Behörighetskrav är avlagd examen som ger behörighet för diakonitjänst inom ev.¬luth. kyrkan i Finland.
Tjänsterna har sökts av fyra personer av vilka två är formellt behöriga.
Församlingsrådet beslöt att bland de sökande välja formellt behöriga Sonja Knuts-Söderlund och Martina Starck-Kastrén till diakonitjänsteinnehavare i Ekenäsnejdens svenska församling räknat från den 1.9.2015.

(19.8.2015)

 

Församlingsrådets sammanträde 26.05.2015

1. Två tjänster inom diakonin är lediga att sökas:
Församlingsrådet har beslutat att ledigförklara två tjänster inom diakonin att sökas senast 17.07.2015.
Församlingsrådet godkände diakon Nina Fabritius-Ylitalos avskedsansökan.

2. Församlingens sigill:
Församlingsrådet godkände det modifierade förslaget till församlingens sigill. Beslutet underställs domkapitlet i Borgå för fastställelse.

(28.5.2015)

 

Församlingsrådets sammanträde 11.03.2015

1. Verksamhetsberättelsen och budgetförverkligandet:
Församlingsrådet godkände verksamhetsberättelserna för de fyra tidigare församlingarna Ekenäs, Bromarv, Tenala och Snappertuna. Samtidigt kunde församlingsrådet anteckna till kännedom ett gott ekonomiskt resultat för år 2014 där varje församling kunnat understiga budgetramen för år 2014 men ändå upprätthålla verksamheten på samma nivå.

2. Kyrkorna är öppna på sommaren:
Församlingsrådet antecknade till kännedom att Tenala kyrka är öppen varje vardag 1.6-14.8 kl. 9-15 samt under gudstjänsttid och att kyrkorna i Bromarv och Snappertuna hålls öppna 1.6-14.8 varje vardag 9-14 samt under gudstjänstid.

Församlingsrådet beslöt att Ekenäs kyrka hålls öppen 18.5-31.8.2015 varje dag 11-17 (midsommardagen undantagen). Ekenäs kyrka är även vägkyrka år 2015.

3. Hyreskontrakt för matbanken förlängdes:
Församlingsrådet beslöt att utnyttja optionen att förlänga hyreskontraktet för matbankens verksamhet. Församlingsrådet antecknade till kännedom att verksamheten utvecklats och att matbanken är öppen flera dagar än vid inkörningsskedet för ett år sedan.

4. Avtal med Finska missionssällskapet:
Församlingsrådet beslöt att ingå ett ettårigt avtal med Finska missionssällskapet med option om förlängning. Församlingsrådet beslöt att understöda Anna och Bertrand Tikums arbete i Senegal med 12 000 €/år och ett byutvecklingsprojekt i Nepal med 8 000 €/år, sammanlagt 20 000€. I summorna ingår budgetunderstöd men den största delen insamlas genom Missionsbodens verksamhet och frivilliga kollekter och understöd.

5. Riktlinjer för Ekenäsnejdens svenska församlings diakonihjälp:
Församlingsrådet godkände riktlinjerna för församlingens diakonihjälp.

(12.3.2015)

 

Församlingsrådets sammanträde 14.01.2015

1. Församlingsrådet har valt Stig Nyberg till vice ordförande för församlingsrådet för perioden 2015-2016.

2. Till ordförande för direktionen för bistånd, diakoni och mission har valts Margareta Puiras. Till ordinarie ledamöter har valts Pia Blomqvist-Schrey, Sylva Heerman, Stig Nyberg och Guy Sundström. Till deras personliga suppleanter i nämnd ordning Tanja Eriksson, Gunilla Heinonen, Karl von Smitten och Ole Hindrén.
Till församlingsrådets representant utsågs Ringa Sandelin.

3.Till ordförande för direktionen för arbetet bland barn, familj och ungdom har valts Rita Lindholm-Wirtanen. Till ordinarie ledamöter har valts Rabbe Kajander, Camilla Hellbom, Mona Böhme och Lasse Lindqvist. Till deras personliga suppleanter i nämnd ordning Mikael Metsämäki, Camilla Forsström, Tua Lindqvist och Carl-Gustav Måsa.
Till församlingsrådets representant utsågs Johanna Wasström.

(15.1.2015)